13.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 361/14


Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2014 r. – Laverana przeciwko OHIM (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Sprawa T-572/14)

2014/C 361/19

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J. Wachinger, M. Zöbisch i D. Chatterjee)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie R 527/2014-4;

obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy zawierający elementy słowne „BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA” dla towarów i usług z klas 3, 5 i 35 – zgłoszenie nr 1 2 1 30  076

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty:

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009;

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009;

Wykroczenie poza zakres swobodnego uznania poprzez wydanie decyzji uzasadnionej względami konkurencji.