29.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 339/20


Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2014 r. – Sheraton International IP przeciwko OHIM – Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

(Sprawa T-536/14)

2014/C 339/24

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sheraton International IP LLC (Stamford, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat E. Armijo Chávarri)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sydney, Australia)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych R 240/2013-5 i R 303/2013-5;

obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy zawierający elementy słowne „PARK REGIS” dla usług z klas 35, 36 i 43 – zgłoszenie nr 9 4 88  933

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: Strona skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: wspólnotowe znaki towarowe, międzynarodowe znaki towarowe oraz powszechnie znany znak towarowy „ST REGIS”

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009