23.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 389/58


Postanowienie Sądu z dnia 8 października 2015 r. – Nieminen/Rada

(Sprawa T-464/14 P) (1)

([Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowania w sprawie awansu (2010 i 2011) - Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 - Prawo do rzetelnego procesu - Prawo do obrony - Zakres kontroli sądowej w pierwszej instancji - Oczywisty błąd w ocenie - Brak naruszenia prawa i przeinaczenia - Odwołanie oczywiście pozbawione podstawy prawnej])

(2015/C 389/66)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Risto Nieminen (Kraainem, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas i J.N. Louis, następnie J.N. Louis)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i E. Rebasti, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 10 kwietnia 2014 r., Nieminen/Rada (F-81/12, Zb.Orz.SP, EU:F:2014:50)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Risto Nieminen zostaje obciążony kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 261 z 11.8.2014.