23.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 22/33


Postanowienie Sądu z dnia 1 grudnia 2016 r. – Europower SpA/Komisja

(Sprawa T-383/14) (1)

((Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Postępowanie przetargowe - Budowa instalacji trójgeneracyjnej z turbiną gazową i związana z tym konserwacja - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Cofnięcie zaskarżonego aktu - Umorzenie postępowania))

(2017/C 022/45)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Europower SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele: G. Cocco i L. Salomoni, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo L. Cappelletti, F. Moro i L. Di Paolo, a następnie L. Di Paolo i F. Moro, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Włochy) (przedstawiciel: A. Penta, adwokat)

Przedmiot

Po pierwsze, wniosek oparty na art. 263 TFUE, zmierzający do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 3 kwietnia 2014 r., odrzucającej ofertę złożoną przez skarżącą w ramach przetargu JRC IPR 2013 C04 0031 OC dotyczącego budowy instalacji trójgeneracyjnej z turbiną gazową oraz jej konserwacji w instytucie Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) w Isprze (Włochy), decyzji Komisji udzielającej zamówienia CPL Concordii, wszystkich innych związanych z tym aktów, wcześniejszych lub późniejszych, włączając w to ewentualną decyzję Komisji zatwierdzającą umowę oraz samą umowę, a także decyzję Komisji oddalającą wniosek o dostęp do dokumentów postępowania przetargowego, oraz po drugie, wniosek oparty na art. 268 TFUE, zmierzający do uzyskania naprawienia szkody rzekomo poniesionej przez skarżącą.

Sentencja

1)

Postępowanie w sprawie niniejszej skargi zostaje umorzone.

2)

Żądania CPL Concordia Soc. Coop. zmierzające do oddalenia wniosku o umorzenie postępowania zostają odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne.

3)

Komisja Europejska pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez Europower SpA, w tym koszty związane z postępowaniem w sprawie środka tymczasowego.

4)

CPL Concordia ponosi koszty własne związane z niniejszym postępowaniem oraz z postępowaniem w sprawie środka tymczasowego.


(1)  Dz.U. C 235 z 21.7.2014.