22.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 68/26


Postanowienie Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Universal Music/OHIM – Yello Strom (Yellow Lounge)

(Sprawa T-379/14) (1)

((Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Wycofanie sprzeciwu - Umorzenie postępowania))

(2016/C 068/34)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Universal Music GmbH (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Viefhus)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: początkowo G. Schneider, następnie G. Schneider i D. Walicka, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Yello Strom GmbH (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat K. Gründig-Schnelle)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 marca 2014 r. (sprawa R 274/2013-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Yello Strom GmbH a Universal Music GmbH.

Sentencja

1)

Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.

2)

Universal Music GmbH i Yello Strom GmbH pokrywają własne koszty oraz każda z nich połowę kosztów poniesionych przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).


(1)  Dz.U. C 292 z 1.9.2014.