7.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 294/66


Postanowienie Sądu z dnia 9 czerwca 2015 r. – Bayer MaterialScience/Komisja

(Sprawa T-282/14) (1)

((Pomoc państwa - Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych - Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE - Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi - Umorzenie postępowania))

(2015/C 294/80)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Bayer MaterialScience AG (Leverkusen, Niemcy) (przedstawiciele: C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer i T. Woltering, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian Rusche i R. Sauer, pełnomocnicy, wspierani przez C. von Donata i G. Quardt, adwokatów)

Przedmiot

Żądanie częściowego stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C (2013) 4424 final z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wszczęcia określonego w art. 108 ust. 2 TFUE postępowania w przedmiocie środków wdrożonych przez Republikę Federalną Niemiec w formie wsparcia dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych [pomoc państwa SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Sentencja

1)

Postępowanie w sprawie zostaje umorzone.

2)

Nie ma potrzeby orzekania w sprawie wniosku o dopuszczenie Urzędu Nadzoru EFTA do sprawy w charakterze interwenienta.

3)

Bayer MaterialScience AG pokrywa koszty własne, a także poniesione przez Komisję Europejską.

4)

Urząd Nadzoru EFTA pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 223 z 14.7.2014.