29.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/24


Postanowienie Sądu z dnia 1 lutego 2016 r. – SolarWorld i in./Rada

(Sprawa T-142/14) (1)

([Skarga o stwierdzenie nieważności - Subwencje - Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin - Ostateczne cło wyrównawcze - Zwolnienie przywozu stanowiącego przedmiot przyjętego zobowiązania - Niemożność oddzielenia - Niedopuszczalność])

(2016/C 111/29)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: SolarWorld AG (Bonn, Niemcy); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Włochy) oraz Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: L. Ruessmann, adwokat i J. Beck, solicitor)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciel: B. Driessen, pełnomocnik)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: J.F. Brakeland, T. Maxian Rusche i A. Stobiecka-Kuik, pełnomocnicy); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Chiny); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Chiny); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Chiny) i CsiSolar Power (China), Inc. (Suzhou) (przedstawiciele: A. Willems i S. De Knop, adwokaci oraz K. Daly, solicitor) i China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Pekin, Chiny) (przedstawiciele: J.F. Bellis, F. Di Gianni i A. Scalini, adwokaci)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenie nieważności art. 2 rozporządzenia wykonawczego Rady nr 1239/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 325, s. 66).

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd i Csi Solar Power (China), Inc. wykreśla się ze sprawy T-142/14 jako interwenientów.

3)

SolarWorid AG, Brandoni solare SpA i Solaria Energia y Medio Ambiente, SA pokrywają własne koszty, a także koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej, w tym koszty postępowania w przedmiocie środka tymczasowego.

4)

Komisja Europejska, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. i China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 142 z 12.5.2014.