3.4.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 104/42


Wyrok Sądu z dnia 16 lutego 2017 r. – Holistic Innovation Institute/REA

(Sprawa T-706/14) (1)

((Badania i rozwój technologiczny - Projekty finansowane przez Unię w dziedzinie badań - Siódmy program ramowy na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (, 2007-2013) - Projekty ZONeSEC i Inachus - Decyzja w sprawie odmowy uczestnictwa skarżącej - Skarga o stwierdzenie nieważności i o stwierdzenie odpowiedzialności))

(2017/C 104/58)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo R. Muñiz García, następnie J. Marín López, adwokaci)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) (przedstawiciele: S. Payan-Lagrou i V. Canetti, pełnomocnicy, wspierani przez J. Rivas, adwokata).

Przedmiot

Po pierwsze skarga w oparciu o art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora REA z dnia 24 lipca 2014 r. [ARES (2014) 2461172] mającej na celu zakończenie rokowań ze skarżącą i odrzucenie jej uczestnictwa w europejskich projektach Inachus i ZONeSEC oraz po drugie skarga w oparciu o art. 268 o naprawę szkody, którą skarżąca rzekomo poniosła z powodu wykluczenia jej z udziału w rzeczonych projektach i ujawnienia pewnych informacji na jej temat w następstwie wspomnianej decyzji

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Holistic Innovation Institute, SLU zostaje obciążona kosztami w ramach niniejszego postępowania.

3)

Każda ze stron pokrywa swe własne koszty dotyczące postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.


(1)  Dz.U. C 421 z 24.11.2014.