4.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 82/27


Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2018 r. – Krka / Komisja

(Sprawa T-684/14) (1)

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek peryndoprylu, leku stosowanego w chorobach układu krążenia (oryginalnego, jak również generycznego) - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE - Polubowne rozstrzyganie sporów patentowych - Umowa licencyjna - Umowa o nabycie technologii - Ograniczenie konkurencji ze względu na cel - Ograniczenie konkurencji ze względu na skutek - Zachowanie równowagi pomiędzy prawem konkurencji a prawem patentowym)

(2019/C 82/30)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Słowenia) (przedstawiciele: T. Ilešič i M. Kocmut, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castilla Contreras, B. Mongin i C. Vollrath, pełnomocnicy, wspierani przez D. Baileya, barrister)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji C(2014) 4955 final z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 101 i 102 TFUE [sprawa AT.39612 – Peryndopryl (spółka Servier)] w zakresie, w jakim dotyczy ona skarżącej.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność art. 4 decyzji Komisji Europejskiej C(2014) 4955 final z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 101 i 102 TFUE [sprawa AT.39612 – Peryndopryl (spółka Servier)] w zakresie, w jakim Komisja stwierdziła w nim, że Krka Tovarna Zdravil d.d. uczestniczyła w porozumieniach, o których mowa w tym artykule.

2)

Stwierdza się nieważność art. 7 ust. 4 lit. a) decyzji C(2014) 4955 final.

3)

Stwierdza się nieważność art. 8 i 9 decyzji C(2014) 4955 final w zakresie, w jakim dotyczą Krka Tovarna Zdravil.

4)

Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 431 z 1.12.2014.