25.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/50


Wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2015 r. – Giand/OHIM – Flamagas (FLAMINAIRE)

(Sprawa T-583/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego FLAMINAIRE - Wcześniejsze słowne, krajowe i międzynarodowy, znaki towarowe FLAMINAIRE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Ne bis in idem])

(2016/C 027/62)

Język postępowania: włoski.

Strony

Strona skarżąca: Giand Srl (Rimini, Włochy) (przedstawiciel: adwokat F. Caricato)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. Bullock, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Flamagas, SA (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat G. Hinarejos Mulliez)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 czerwca 2014 r. (sprawa R 2117/2011-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Flamagas, SA a Giand Srl.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Giand Srl zostaje obciążona kosztami postępowania, włącznie z niezbędnymi kosztami poniesionymi przez Flamagas, SA w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).


(1)  Dz.U. C 351 z 6.10.2014.