3.4.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 104/41


Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2017 r. – Mayer/EFSA

(Sprawa T-493/14) (1)

((Oddelegowany ekspert krajowy - Przepisy EFSA odnoszące się do END - Decyzja o nieprzedłużeniu oddelegowania - Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony życia prywatnego i integralności jednostki - Ochrona danych osobowych - Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 - Żądania stwierdzenia i nakazania - Pismo uzupełniające skargę - Zmiana żądań - Dopuszczalność))

(2017/C 104/57)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Mayer)

Strona pozwana: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (przedstawiciele: D. Detken, pełnomocnik, wspierany przez adwokatów R. Van der Houta i A. Köhler)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 263 TFUE zmierzająca do podważenia decyzji EFSA oddalających, po pierwsze, wniosek skarżącej o przedłużenie jej oddelegowania w charakterze eksperta krajowego w EFSA, a po drugie, wniosek o udostępnienie skarżącej dokumentów posiadanych przez EFSA.

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Ingrid Alice Mayer zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego.


(1)  Dz.U. C 329 z 22.9.2014.