25.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/46


Wyrok Sądu z dnia 26 listopada 2015 r. – NICO/Rada

(Sprawa T-371/14) (1)

((Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej - Zamrożenie środków finansowych - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie))

(2016/C 027/56)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Szwajcaria) (przedstawiciele: J. Grayston, solicitor oraz adwokaci P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta i N. Pilkington)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bishop i I. Rodios, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady zawartej w piśmie z dnia 14 marca 2014 r., na mocy której postanowiono utrzymać w mocy decyzję o umieszczeniu nazwy skarżącej w wykazach osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi ujętych w załączniku II do decyzji Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającej wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (Dz.U. L 195, s. 39), w brzmieniu ustalonym decyzją Rady 2012/635/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. (Dz.U. L 282, s. 58) oraz w załączniku IX do rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz.U. L 88, s. 1), wykonanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 945/2012 z dnia 15 października 2012 r. (Dz.U. L 282, s. 16).

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. C 261 z 11.8.2014.