23.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 389/49


Wyrok Sądu z dnia 25 września 2015 r. – August Storck/OHIM (2good)

(Sprawa T-366/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego 2good - Znak towarowy tworzony przez slogan reklamowy - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 389/54)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: August Storck KG (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci I. Rohr, A.C. Richter, P. Goldenbaum i T.Melchert)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: S. Palmero Cabezas, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 27 lutego 2014 r. (sprawa R 996/2013-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego 2good jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

August Storck KG zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 253 z 4.8.2014.