23.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 389/46


Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. – Schroeder/Rada i Komisja

(Sprawa T-205/14) (1)

([Odpowiedzialność pozaumowna - Dumping - Przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych pochodzących z Chin - Rozporządzenie (WE) nr 1355/2008, którego nieważność stwierdził Trybunał - Szkoda, jaką miała ponieść skarżąca w wyniku przyjęcia rozporządzenia - Skarga o odszkodowanie - Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych - Dopuszczalność - Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom - Artykuł 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 384/96 [obecnie art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1225/2009] - Obowiązek staranności - Związek przyczynowy])

(2015/C 389/49)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: K. Landry, adwokat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J.P. Hix, pełnomocnik, wspierany początkowo przez D. Geradina i N. Tuominena, następnie przez N. Tuominena, adwokatów) i Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian Rusche i R. Sauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga o odszkodowanie zmierzająca do naprawienia szkody, jaką miała ponieść skarżąca w wyniku przyjęcia rozporządzenia Rady (WE) nr 1355/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 350, s. 35), którego nieważność została stwierdzona w wyroku z dnia 22 marca 2012 r., GLS (C-338/10, Zb.Orz., EU:C:2012:158).

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

I. Schroeder KG (GmbH & Co.) zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 212 z 7.7.2014.