23.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 389/45


Wyrok Sądu z dnia 24 września 2015 r. – Primagaz/OHIM – Reeh (PRIMA KLIMA)

(Sprawa T-195/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego PRIMA KLIMA - Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy PRIMAGAZ - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Właściwy krąg odbiorców - Podobieństwo towarów i usług - Podobieństwo oznaczeń - Charakter odróżniający zachwalającego elementu słownego - Porównanie konceptualne - Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 389/48)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat D. Régnier)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: M. Fischer, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM był również, interwenient przed Sądem: Gerhard Reeh (Radnice, Republika) (przedstawiciel: adwokat W. Riegger)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 stycznia 2014 r. (sprawa R 2304/2012-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA a Gerhardem Reehem.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 7 stycznia 2014 r. (sprawa R 2304/2012-1) w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza oddaliła wniesione do niej odwołanie w odniesieniu do towarów „urządzenia oświetleniowe, urządzenia grzewcze, urządzenia do suszenia, urządzenia wentylacyjne; węglowe filtry powietrza”.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Każda ze stron pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 175 z 10.6.2014.