23.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 389/44


Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. – Cristiano di Thiene/OHIM – Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Sprawa T-193/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego AERONAUTICA - Wcześniejsze słowne wspólnotowe znaki towarowe NAUTICA i NAUTICA BLUE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 389/47)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci F. Fischetti i F. Celluprica)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: P. Bullock i N. Bambara, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Nautica Apparel, Inc. (Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: C. Hawkes, solocitor, i B. Brandreth, barrister)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 stycznia 2014 r. (sprawa R 96/2013-4) dotycząca postępowania w sprawie sprzeciwu między Nautica Apparel, Inc. a Cristiano di Thiene SpA.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Cristiano di Thiene SpA zostae obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 151 z 19.5.2014.