23.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 389/43


Wyrok Sądu z dnia 30 września 2015 r. – Tilda Riceland Private/OHIM – Siam Grains (BASmALI)

(Sprawa T-136/14) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BASmALI - Wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy lub wcześniejsze oznaczenie BASMATI - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 389/46)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, Indie) (przedstawiciele: S. Malynicz, barrister, oraz N. Urwin i D. Sills, solicitors)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawiciele: P. Geroulakos i P. Bullock, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Tajlandia)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 18 grudnia 2013 r. (sprawa R 1086/2012-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Tilda Riceland Private Ltd a Siam Grains Co. Ltd.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 18 grudnia 2013 r. (sprawa R 1086/2012-4)

2)

OHIM zostaje obciążony własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Tilda Riceland Private Ltd.


(1)  Dz.U. C 135 z 5.5.2014.