24.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 392/24


Wyrok Sądu z dnia 8 września 2016 r. – Goldfish i in./Komisja

(Sprawa T-54/14) (1)

((Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynki krewetek z Morza Północnego: belgijski, niemiecki, francuski i niderlandzki - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE - Ustalanie cen i podział rynków - Dopuszczalność dowodów - Wykorzystanie w charakterze dowodu zarejestrowanych w sposób niejawny nagrań rozmów telefonicznych - Ocena zdolności płatniczej - Nieograniczone prawo orzekania))

(2016/C 392/28)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Goldfish BV (Zoutkamp, Niderlandy), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) i Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (przedstawiciele: adwokaci P. Glazener i B. Winters)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo F. Ronkes Agerbeek i P. Van Nuffel, następnie P. Van Nuffel i H. van Vliet, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie wniesione na podstawie art. 263 TFUE, zmierzające z jednej strony do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2013) 8286 final z dnia 27 listopada 2013 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 TFUE (sprawa AT.39633 – Krewetki) w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy skarżących, a z drugiej strony do obniżenia kwoty nałożonych na skarżące grzywien.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Goldfish BV, Heiploeg BV, Heiploeg Beheer BV i Heiploeg Holding BV zostają obciążone kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 71 z 8.3.2014.