23.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 65/21


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 24 listopada 2014 r. – Toorank Productions BV, druga strona postępowania: Staatssecretaris van Financiën

(Sprawa C-532/14)

(2015/C 065/31)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca kasację: Toorank Productions BV

Druga strona postępowania: Staatssecretaris van Financiën

Pytania prejudycjalne

Czy pozycję 2206 według Nomenklatury Scalonej należy interpretować w ten sposób, że w tej pozycji należy zaklasyfikować napój o zawartości objętościowej alkoholu 13,4 %, który wytwarza się w taki sposób z określonego jako „Ferm Fruit” (stanowiącego podstawę) napoju powstałego wskutek fermentacji koncentratu jabłkowego z domieszką cukru, aromatu, substancji smakowych i koloryzujących, zagęszczaczy, środków konserwujących oraz destylowanego alkoholu, że destylowany alkohol zarówno pod względem objętości, jak i zawartości stanowi nie więcej niż 49 % alkoholu zawartego w napoju, podczas gdy 51 % alkoholu powstało z fermentacji? W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej, czy podpozycję 2208 70 według Nomenklatury Scalonej należy interpretować w ten sposób, że napój tego rodzaju należy zaklasyfikować jako likier do tej podpozycji?