30.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 398/22


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 września 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Aachen – Niemcy) – Horst Hoeck/Republice Grecji

(Sprawa C-196/14) (1)

(2015/C 398/28)

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 194 z 24.6.2014.