27.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 123/19


Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2013 r. — Cadbury Holdings przeciwko OHIM — Société des produits Nestlé (Kształt czterosztabkowej tabliczki czekolady)

(Sprawa T-112/13)

2013/C 123/32

Język skargi:angielski

Strony

Strona skarżąca: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: T. Mitcheson, Barrister, P. Walsh i S. Dunstan, Solicitors)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Szwajcaria)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej wydanej w sprawie R 513/2011-2 w dniu 11 grudnia 2012 r. z wyjątkiem zakresu, w jakim Izba Odwoławcza stwierdziła, że znak ten jest pozbawiony samoistnego charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b); oraz

obciążenie OHIM kosztami niniejszego postępowania a interwenienta kosztami postępowaniu przed Wydziałem Unieważnień i Izbą Odwoławczą.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie prawa do znaku: trójwymiarowy znak towarowy przedstawiający kształt czterosztabkowej tabliczki czekolady dla towarów z klasy 30 — rejestracja wspólnotowego znaku towarowego nr 2 632 529

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Société des produits Nestlé SA

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: podstawą wniosku o unieważnienie prawa do znaku są art. 52 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. b), lit. c), lit. d) i lit. e) ppkt ii) rozporządzenia Rady nr 207/2009

Decyzja Wydziału Unieważnień: unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie spornej decyzji

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 52 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. b), lit. c), lit. d) i lit. e) ppkt ii) rozporządzenia Rady nr 207/2009.