24.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 194/38


Postanowienie Sądu z dnia 28 kwietnia 2014 r. – Deweerdt i in. przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa T-132/13) (1)

2014/C 194/52

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 123 z 27.4.2013.