23.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 389/40


Wyrok Sądu z dnia 2 października 2015 r. – The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling)

(Sprawa T-627/13) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Graficzny znak towarowy Darjeeling - Wcześniejsze, słowny i graficzny, wspólnotowe znaki wspólne DARJEELING - Względne podstawy odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2015/C 389/42)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: The Tea Board (Kalkuta, Indie) (przedstawiciele: adwokaci A. Nordemann i M. Maier)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: S. Palmero Cabezas, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Delta Lingerie (Cachan, Francja) (przedstawiciele: adwokaci G. Marchais i P. Martini-Berthon)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 września 2013 r. (sprawa R 1387/2012-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy The Tea Board a Delta Lingerie.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 11 września 2013 r. (sprawa R 1387/2012-2) w odniesieniu to towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym i należących do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, oraz „usług detalicznej sprzedaży bielizny osobistej damskiej i artykułów bieliźnianych damskich, perfum, wody toaletowej i kosmetyków, bielizny domowej i kąpielowej” oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym i należących do klasy 35 w rozumieniu wspomnianego porozumienia.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Każda ze stron pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 45 z 15.2.2014.