23.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 389/32


Wyrok Sądu z dnia 25 września 2015 r. – VECCO i in./Komisja

(Sprawa T-360/13) (1)

((REACH - Umieszczenie tritlenku chromu na liście substancji wymagających zezwolenia - Zastosowania lub kategorie zastosowań, które są zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia - Pojęcie „istniejących konkretnych przepisów prawnych Wspólnoty ustalających minimalne wymagania dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego lub środowiska dla tego zastosowania substancji” - Oczywisty błąd w ocenie - Proporcjonalność - Prawo do obrony - Zasada dobrej administracji))

(2015/C 389/33)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Niemcy) i 185 innych skarżących, których nazwy zostały wymienione w załączniku do wyroku (przedstawiciele: C. Mereu, K. Van Maldegem, adwokaci, J. Beck, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Talabér-Ritz i J. Tomkin, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę skarżącą: Assogalvanica (Padwa, Włochy) i 31 innych interwenientów, których nazwy zostały wymienione w załączniku do wyroku (przedstawiciele: C. Mereu, K. Van Maldegem, adwokaci, i J. Beck, solicitor)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: W. Broere, M. Heikkilä i T. Zbihlej, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności części rozporządzenia Komisji (UE) nr 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniającego załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 108, s. 1)

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) oraz skarżący, których nazwy wymieniono w załączniku I, pokrywają, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3)

Assogalvanica oraz inni interwenienci, których nazwy wymieniono w załączniku II, pokrywają własne koszty.

4)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 260 z 7.9.2013.