19.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 346/21


Wyrok Sądu z dnia 9 września 2015 r. – Toshiba/Komisja

(Sprawa T-104/13) (1)

((Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Światowy rynek kineskopów do telewizorów i monitorów komputerowych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Porozumienia i uzgodnione praktyki w dziedzinie cen, podziału rynków, zdolności i produkcji - Dowód uczestnictwa w kartelu - Jednolite i ciągłe naruszenie - Możliwość przypisania naruszenia - Wspólna kontrola - Grzywny - Nieograniczone prawo orzekania))

(2015/C 346/23)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Toshiba Corp. (Tokio, Japonia) (przedstawiciele: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz i P. Berghe, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Biolan, V. Bottka i M. Kellerbauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C (2012) 8839 final z dnia 5 grudnia 2012 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.437 – Kineskopy do telewizorów i monitorów komputerowych) w zakresie, w jakim dotyczy ona skarżącej, a także pomocniczo – żądanie uchylenia lub obniżenia kwoty grzywny, która została na nią nałożona.

Sentencja

1)

Stwierdza się częściową nieważność art. 1 ust. 2 lit. d) decyzji Komisji C (2012) 8839 final z dnia 5 grudnia 2012 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.437 – Kineskopy do telewizorów i monitorów komputerowych) w zakresie, w jakim Komisja stwierdza w nim, że Toshiba Corp. uczestniczyła w światowym kartelu na rynku kineskopów do telewizorów kolorowych w okresie od dnia 16 maja 2000 r. do dnia 31 marca 2003 r.

2)

Stwierdza się nieważność art. 2 ust. 2 lit. g) tej decyzji w zakresie, w jakim Komisja nakłada w nim na Toshibę grzywnę w wysokości 28 048 000 EUR z tytułu jej bezpośredniego udziału w światowym kartelu na rynku kineskopów do telewizorów kolorowych.

3)

Kwota grzywny nałożonej na Toshibę w art. 2 ust. 2 lit. h) omawianej decyzji na zasadzie odpowiedzialności solidarnej ponoszonej wspólnie z Panasonic Corp. i MT Picture Display Co. Ltd zostaje ustalona na 82 826 000 EUR.

4)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

5)

Każda ze stron pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 114 z 20.4.2013.