23.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 389/66


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 października 2015 r. – Drakeford/EMA

(Sprawa F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.