15.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 171/25


Skarga wniesiona w dniu w dniu 6 maja 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-248/13)

2013/C 171/48

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: J. Currall, J.-P. Keppenne i D. Martin, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, iż nie przyjmując wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur, Rada uchybiła zobowiązaniem, które na niej ciążą na mocy regulaminu pracowniczego.

obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszej skardze, skarżąca podnosi, że Rada bezprawnie zaniechała przyjęcia wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia dostosowującego wysokość wynagrodzeń i emerytur urzędników na podstawie art. 3 załącznika XI do regulaminu pracowniczego, bez względu na fakt, iż z wiążących postanowień tego artykułu wynika, iż metoda corocznego dostosowania wysokości tychże wynagrodzeń i emerytur, jest automatyczną procedurą, która nie pozostawia Radzie żadnego zakresu uznania. Wyżej wymieniony artykuł nakłada bowiem na tę ostatnią obowiązek przyjęcia wniosku Komisji przed 31 grudnia bieżącego roku. Komisja zarzuca Radzie ograniczenie się do stwierdzenia braku większości kwalifikowanej do przyjęcia przez nią wniosku Komisji dotyczącego, z jednej strony, dostosowania wysokości wynagrodzeń i, z drugiej strony, współczynników korygujących przewidzianych w załączniku XI do regulaminu pracowniczego. Zdaniem skarżącej Rada w rzeczywistości i bez uzasadnienia zastosowała art. 10 załącznika XI lekceważąc prerogatywy Komisji i Parlamentu. Czyniąc tak Rada nie tylko naruszyła wyżej wymienione przepisy, lecz również zasadę równowagi instytucjonalnej, dopuszczając się w ten sposób nadużycia władzy.