Keywords
Sentencja

Keywords

Wspólnotowy znak towarowy – Uwagi osób trzecich i sprzeciw – Rozpatrywanie sprzeciwu – Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego – Rzeczywiste używanie – Pojęcie – Kryteria oceny (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2) (por. pkt 29, 32)

2. Wspólnotowy znak towarowy – Dokonanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego – Określenie towarów lub usług, do których odnosi się znak towarowy – Stosowanie ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej – Obowiązek sprecyzowania przez zgłaszającego towarów lub usług objętych zgłoszeniem (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2, 3) (por. pkt 40, 41)

3. Wspólnotowy znak towarowy – Decyzje Urzędu – Zasada równego traktowania – Zasada dobrej administracji – Wcześniejsza praktyka decyzyjna Urzędu – Zasada legalności (por. pkt 45)

4. Odwołanie – Zarzuty – Zwykłe powtórzenie zarzutów i argumentów podniesionych przed Sądem – Brak określenia podnoszonego naruszenia prawa – Niedopuszczalność [art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 112 § 1 akapit pierwszy, lit. c)] (por. pkt 54)

Sentencja

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Reber Holding GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.


Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 17 lipca 2014 r. – Reber Holding przeciwko OHIM

(sprawa C‑141/13 P) ( 1 )

„Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy Walzer Traum — Sprzeciw właściciela słownego krajowego znaku towarowego Walzertraum — Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego — Niewzięcie pod uwagę wcześniejszych decyzji — Zasada równego traktowania”

1. 

Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste używanie — Pojęcie — Kryteria oceny (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2) (por. pkt 29, 32)

2. 

Wspólnotowy znak towarowy — Dokonanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego — Określenie towarów lub usług, do których odnosi się znak towarowy — Stosowanie ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej — Obowiązek sprecyzowania przez zgłaszającego towarów lub usług objętych zgłoszeniem (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2, 3) (por. pkt 40, 41)

3. 

Wspólnotowy znak towarowy — Decyzje Urzędu — Zasada równego traktowania — Zasada dobrej administracji — Wcześniejsza praktyka decyzyjna Urzędu — Zasada legalności (por. pkt 45)

4. 

Odwołanie — Zarzuty — Zwykłe powtórzenie zarzutów i argumentów podniesionych przed Sądem — Brak określenia podnoszonego naruszenia prawa — Niedopuszczalność [art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 112 § 1 akapit pierwszy, lit. c)] (por. pkt 54)

Sentencja

1) 

Odwołanie zostaje oddalone.

2) 

Reber Holding GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.


( 1 ) Dz.U. C 141 z 18.5.2013.