30.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/16


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy – Polska) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przy udziale: P4 Sp. z o.o., Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

(Sprawa C-633/13) (1)

2014/C 202/19

Język postępowania: polski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 71 z 8.3.2014.