1.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 431/6


Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 11 września 2014 r. – Think Schuhwerk GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(Sprawa C-521/13 P) (1)

([Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) - Brak charakteru odróżniającego - Czerwone skuwki sznurowadeł do butów - Artykuł 122 regulaminu postępowania przed Sądem - Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne])

(2014/C 431/10)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Think Schuhwerk GmbH (przedstawiciel: M. Gail, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. Schneider, pełnomocnik)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje w części odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne, a w pozostałym zakresie oddalone jako oczywiście bezzasadne.

2)

Think Schuhwerk GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 344 z 23.11.2013.