10.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 175/18


Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 6 lutego 2014 r. – El Corte Inglés, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

(Sprawa C-301/13 P) (1)

([Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Słowny znak towarowy CLUB GOURMET i CLUB DEL GOURMET - Oddalenie sprzeciwu - Regulamin postępowania przed Trybunałem - Artykuł 181 - Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne])

2014/C 175/21

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: El Corte Inglés, SA (przedstawiciele: J.L. Rivas Zurdo i E. Seijo Veiguela, abogados)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: O. Mondéjar Ortuño, pełnomocnik)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie T-571/11 El Corte Inglés przeciwko OHIM – Chez Gerard (CLUB GOURMET), w którym Sąd oddalił skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 lipca 2011 r. (sprawa R 1946/2010-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy El Corte Inglés, SA a Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd.

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje w części odrzucone i w pozostałym zakresie oddalone.

2)

El Corte Inglés SA zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 207 z 20.7.2013.