23.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 389/3


Wyrok Trybunału (wielka izba izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d‘instance de Bordeaux – Francja) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Sprawa C-650/13) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuły 39 i 49 - Parlament Europejski - Wybory - Prawo głosowania - Obywatelstwo Unii Europejskiej - Działanie wstecz łagodniejszej ustawy karnej - Ustawodawstwo krajowe przewidujące pozbawienie prawa wyborczego w wypadku skazania w trybie karnym orzeczonego w ostatniej instancji przed dniem 1 marca 1994 r.))

(2015/C 389/03)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Tribunal d’instance de Bordeaux

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Thierry Delvigne

Strona pozwana: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Sentencja

Artykuł 39 ust. 2 i art. 49 ust. 1 zdanie ostatnie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu, by przepisy krajowe państwa członkowskiego takie jak będące przedmiotem postępowania głównego wykluczały z mocy prawa spośród osób, którym przysługuje prawo głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, osoby, które, podobnie jak skarżący w postępowaniu głównym, zostały skazane w trybie karnym za zbrodnię wyrokiem, który stał się prawomocny przed dniem 1 marca 1994 r.


(1)  Dz.U. C 129 z 28.4.2014.