24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/15


Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 października 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

(Sprawa C-478/13) (1)

([Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2001/18/WE - Zamierzone uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) - Wprowadzenie do obrotu - Artykuł 31 ust. 3 lit. b) - Lokalizacja upraw GMO - Obowiązek powiadomienia właściwych władz - Obowiązek ustanowienia publicznego rejestru - Lojalna współpraca])

2014/C 421/21

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Bianchi i M. Owsiany-Hornung, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: B. Majczyna, pełnomocnik)

Sentencja

1)

W związku z brakiem ustanowienia obowiązku powiadomienia właściwych władz polskich o lokalizacji upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie zgodnie z częścią C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG, brakiem ustanowienia rejestru tej lokalizacji oraz brakiem podania do publicznej wiadomości informacji o niej Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy.

2)

Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 336 z 16.11.2013.