26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/56


Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2012 r. — Sanofi przeciwko OHIM — GP Pharm (GEPRAL)

(Sprawa T-493/12)

2013/C 26/113

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sanofi (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat C. Hertz-Eichenrode)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: GP Pharm, SA (Sant Quinti de Mediona, Hiszpania)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 5 września 2012 r. w sprawie R 201/2012-2; oraz

obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: GP Pharm, SA

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy „GEPRAL” dla towarów z klasy 5 — międzynarodowa rejestracja nr 1010832 wskazująca Unię Europejską

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: znak towarowy „DELPRAL”, międzynarodowa rejestracja nr 418607 ze skutkiem w Austrii, dla towarów z klasy 5

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: uwzględnienie odwołania i dopuszczenie dokonania międzynarodowej rejestracji w całości

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009.