8.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 164/17


Postanowienie Sądu z dnia 9 kwietnia 2013 r. — PT Ecogreen Oleochemicals i in. przeciwko Radzie

(Sprawa T-28/12) (1)

(Dumping - przywóz niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji - Ostateczne cło antydumpingowe - Przyjęcie nowego rozporządzenia - Utrata interesu prawnego - Umorzenie postępowania)

2013/C 164/32

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonezja); Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd (Singapur, Singapur) i Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau Roβlau, Niemcy) (przedstawiciele: F. Graafsma i J. Cornelis, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J.P. Hix, pełnomocnik, wspierany przez adwokatów G. Berrischa i N. Chesaitesa)

Przedmiot

Żądanie częściowego stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1138/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego i ostatecznego pobrania tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji (Dz.U. L 293, s. 1) w zakresie w jakim nakłada cło antydumpingowe na PT Ecogreen Oleochemicals.

Sentencja

1)

Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.

2)

Nie ma potrzeby rozstrzygania w przedmiocie wniosku Sasol Olefins & Surfactants GmbH i Sasol Germany GmbH o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenientów.

3)

Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd i Ecogreen Oleochemicals GmbH.

4)

Sasol Olefins & Surfactants i Sasol Germany pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 73 z 10.3.2012.