8.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 439/27


Wyrok Sądu z dnia 24 października 2014 r. – Grau Ferrer przeciwko OHIM – Rubio Ferrer (Bugui va)

(Sprawa T-543/12) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Bugui va - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Bugui oraz wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy BUGUI - Względna podstawa odmowy rejestracji - Oddalenie sprzeciwu - Artykuł 76 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Istnienie wcześniejszego znaku towarowego - Nieuwzglednienie dowodów przedstawionych na poparcie sprzeciwu przed Izbą Odwoławczą - Swobodna ocena przysługująca izbie odwoławczej - Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 - Artykuł 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Postać różniąca się w elementach, które nie zmieniają charakteru odróżniającego])

(2014/C 439/36)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Hiszpnia) (przedstawiciel: adwokat J. Carbonell Callicó)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: S. Palmero Cabezas i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM byli również, interwenienci przed Sądem: Juan Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Hiszpania) i Alberto Rubio Ferrer (Xeraco) (przedstawiciel: adwokat A. Cañizares Doménech)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 października 2012 r. (sprawy połączone R 274/2011-4 i R 520/2011-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Xavierem Grauem Ferrerem z jednej strony a Juanem Cándidem Rubiem Ferrerem i Albertem Rubiem Ferrerem z drugiej strony.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 11 października 2012 r. w sprawach połączonych R 274/2011-4 i R 520/2011-4.

2)

OHIM pokryje własne koszty oraz koszty poniesione przez Xaviera Graua Ferrera.

3)

Juan Cándido Rubio Ferrer i Alberto Rubio Ferrer pokryją swoje własne koszty.


(1)  Dz.U. C 55 z 23.2.2013.