23.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 389/27


Wyrok Sądu z dnia 30 września 2015 r. – Anagnostakis/Komisja

(Sprawa T-450/12) (1)

((Prawo instytucjonalne - Europejska inicjatywa obywatelska - Polityka gospodarcza i pieniężna - Niespłacenie długu publicznego - Usankcjonowanie zasady „stanu wyższej konieczności” - Odmowa rejestracji - Uprawnienia Komisji - Obowiązek uzasadnienia))

(2015/C 389/27)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Alexios Anagnostakis (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: A. Anagnostakis, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Krämer i M. Konstantinidis, pełnomocnik)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2012) 6289 final z dnia 6 września 2012 r. w sprawie odrzucenia wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Milion podpisów dla solidarnej Europy” przedłożonej Komisji w dniu 13 lipca 2012 r.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Alexios Anagnostakis zostaje obciążony kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 399 z 22.12.2012.