24.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 194/21


Wyrok Sądu z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Hagenmeyer i Hahn przeciwko Komisji

(Sprawa T-17/12) (1)

([Ochrona konsumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 - Oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności - Odmowa udzielenia zezwolenia na oświadczenie o zmniejszaniu ryzyka choroby - Wskazanie czynnika ryzyka - Zgodność z prawem postępowania w sprawie zezwolenia na oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka choroby - Skarga o stwierdzenie nieważności - Interes prawny - Bezpośrednie i indywidualne oddziaływanie - Dopuszczalność - Proporcjonalność - Obowiązek uzasadnienia])

2014/C 194/26

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Moritz Hagenmeyer (Hamburg, Niemcy) i Andreas Hahn (przedstawiciel: adwokat T. Teufer)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Pignataro-Nolin i S. Grünheid, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: I. Šulce, Z. Kupčová i M. Simm, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności rozporządzenia Komisji (UE) nr 1170/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby (Dz.U. L 299, s. 1).

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Moritz Hagenmeyer i Andreas Hahn pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3)

Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 89 z 24.3.2012.