22.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 399/14


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Ordinario di Cosenza (Włochy) w dniu 19 października 2012 r. — CCIAA di Cosenza przeciwko Fallimento CIESSE SRL

(Sprawa C-468/12)

2012/C 399/24

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale Ordinario di Cosenza.

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Strona pozwana: Fallimento CIESSE SRL

Pytania prejudycjalne

Czy włoskie uregulowania dotyczące sposobów obliczania opłaty rocznej — do zapłaty której zobowiązane są wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą — w części, w jakiej przewidują, że przedsiębiorcy indywidualni uiszczają opłatę roczną w stałej wysokości (200 EUR, jeżeli są wpisani do części zwykłej, lub 88 EUR, jeśli są umieszczeni w części szczególnej); że cywilne spółki rolne uiszczają opłatę stałą w wysokości 100 EUR (obok 20 EUR za każdą jednostkę lokalną); że jednostki lokalne lub oddziały spółek mających siedzibę zagranicą uiszczają opłatę stałą w wysokości 110 EUR; że spółki cywilne inne niż spółki rolne uiszczają opłatę stałą w wysokości 200 EUR; że spółki adwokackie uiszczają opłatę stałą w wysokości 200 EUR, podczas gdy wszystkie inne wieloosobowe podmioty prawne (spółki, konsorcja itd.) są zobowiązane do uiszczenia „opłaty proporcjonalnej do obrotów z roku poprzedniego” (mogącej wynieść do 40 tys. EUR), są niezgodne z art. 5 dyrektywy 2008/7/WE (1) z dnia 12 lutego 2008 r., w sytuacji kiedy nakładają znacznie wyższe obciążenie z tytułu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez spółkę kapitałową (w szerokim rozumieniu ww. dyrektywy wspólnotowej) w porównaniu do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez przedsiębiorstwo indywidualne?


(1)  Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U L 46, s. 11)