11.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 243/5


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank te Rotterdam (Niderlandy) w dniu 18 maja 2012 r. — postępowanie karne przeciwko EBS Le relais Nord-Pas-De-Calais

(Sprawa C-240/12)

2012/C 243/08

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Rechtbank te Rotterdam

Strona w postępowaniu przed sądem krajowym

EBS Le relais Nord-Pas-De-Calais

Pytania prejudycjalne

1)

Czy w przypadku przemieszczania drogą morską odpadów z państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w niniejszym przypadku Francji) do państwa, którego nie obowiązuje decyzja OECD (w niniejszym przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich), dochodzi do „tranzytu” w rozumieniu rozporządzeń nr 259/93 (1) i 1013/2006 (2), gdy po drodze zawija się do portu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w niniejszym przypadku Rotterdamu)?

2)

Czy w odniesieniu do odpowiedzi na pytanie pierwsze czyni różnicę to, czy odpady te:

są składowane lub przeładowywane we wspomnianym porcie lub

zostają wyładowane na ląd lub

zostają zgłoszone do wwozowej odprawy celnej?


(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (Dz.U. L 30, s. 1).

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190, s. 1).