16.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 336/23


Postanowienie Sądu z dnia 11 września 2013 r. — Melkveebedrijf Overenk i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-540/11) (1)

(Skarga o odszkodowanie - Opłata wyrównawcza w sektorze mleka i produktów mlecznych - Rozporządzenie (WE) nr 1468/2006 - Oczywista niedopuszczalność)

2013/C 336/47

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Melkveebedrijf Overenk BV (Sint Anthonis, Niderlandy), Maatschap Veehouderij Kwakernaak (Oosterwolde, Niderlandy), Mulders Agro vof (Heerle, Niderlandy), Melkveebedrijf Engelen vof (Grashoek, Niderlandy), Melkveebedrijf De Peel BV (Heusden, Niderlandy) i Mathijs Moonen (Nederweert, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci P. Mazel i A. van Beelen)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: Z. Malůšková i B. Burggraaf, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie naprawienia szkody poniesionej rzekomo przez skarżących w następstwie przyjęcia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1468/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 274, s. 6).

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2)

Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel BV i M. Mathijs Moonen pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 347 z 26.11.2011.