26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/45


Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2012 r. — ADEDY i in. przeciwko Radzie

(Sprawa T-215/11) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Decyzja skierowana do państwa członkowskiego w związku z nadmiernym deficytem - Decyzja nie dotycząca skarżących bezpośrednio - Niedopuszczalność)

2013/C 26/89

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Ateny, Grecja); Spyridon Papaspyros (Ateny) i Ilias Iliopoulos (Ateny) (przedstawiciel: M.M. Tsipra, adwokat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: G. Maganza, M. Vitsentzatos i A. de Gregorio Merino, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Smulders, J.-P. Keppenne i M. Konstantinidis, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Rady (UE) 2011/57 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniającej decyzję (UE) 2010/320 skierowaną do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu (Dz.U. L 26, s. 15)

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona.

2)

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon Papaspyros i Ilias Iliopoulos pokrywają własne koszty jak również koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.

3)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 186 z 25.6.2011.