27.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 380/6


Wyrok Sądu z dnia 11 września 2014 r. – Gold East Paper i Gold Huasheng Paper przeciwko Radzie

(Sprawa T-443/11) (1)

((Dumping - Przywóz cienkiego papieru powlekanego pochodzącego z Chin - Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej - Termin na wydanie decyzji w przedmiocie tego statusu - Sumienne i bezstronne badanie - Prawo do obrony - Oczywisty błąd w ocenie - Zasada dobrej administracji - Ciężar dowodu - Szkoda - Określenie marginesu zysku - Definicja produktu objętego postępowaniem - Przemysł wspólnotowy - Związek przyczynowy))

2014/C 380/07

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Chiny) i Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (przedstawiciele: adwokaci V. Akritidis, Y. Melin i F. Crespo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J. P. Hix, pełnomocnik, wspierany początkowo przez adwokatów G. Berrischa i A. Polcyn oraz N. Chesaites, barrister, a następnie przez B. O’Connora, solicitor, oraz adwokata S. Gubela)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. França i A. Stobiecka-Kuik, pełnomocnicy); Cepifine AISBL (Bruksela, Belgia); Sappi Europe SA (Bruksela); Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Włochy) i Lecta SA (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci L. Ruessmann i W. Berg)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 451/2011 z dnia 6 maja 2011 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 128, s. 1) w zakresie, w jakim dotyczy skarżących.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd i Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd pokrywają, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej, Cepifine AISBL, Sappi Europe SA, Burgo Group SpA i Lecta SA.

3)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 298 z 8.10.2011.