28.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 25/69


Skarga wniesiona w dniu 18 października 2011 r. — ZZ przeciwko ECDC

(Sprawa F-107/11)

(2012/C 25/132)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat E. Mylonas)

Strona pozwana: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny z dnia 8 lutego 2011 r.; oraz

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności:

decyzji dyrektora ECDC z dnia 9 września 2011 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego;

opinii wspólnego komitetu z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz decyzji oceniającego w postępowaniu odwoławczym z dnia 5 lipca 2011 r.;

sprawozdania osoby zatwierdzającej z dnia 15 kwietnia 2011 r.;

obciążenie ECDC kosztami postępowania.