Sprawa C-377/11

International Bingo Technology SA

przeciwko

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

„Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 11 część A ust. 1 lit. a), art. 17 ust. 5 i art. 19 ust. 1 — Prowadzenie gier w bingo — Prawny obowiązek przekazania graczom części ceny sprzedaży plansz w postaci wygranych — Obliczanie podstawy opodatkowania”

Streszczenie wyroku

 1. Harmonizacja ustawodawstw podatkowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Podstawa opodatkowania – Sprzedaż plansz do gry w bingo – Wyłączenie ustalonej wcześniej w ustawie części ceny sprzedaży przeznaczonej na wypłatę wygranych graczom

  (dyrektywa Rady 77/388, art. 11 część A ust. 1 lit. a))

 2. Harmonizacja ustawodawstw podatkowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Odliczenie podatku naliczonego – Częściowe odliczenie – Naliczanie – Obrót, który należy umieścić w mianowniku ułamka – Ustalona wcześniej w ustawie część ceny sprzedaży plansz do gry w bingo, która musi zostać przekazana graczom w postaci wygranych – Wyłączenie

  (dyrektywa Rady 77/388, art. 11 część A ust. 1 lit. a), art. 17 ust. 5, art. 19 ust. 1)

 1.  Artykuł 11 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych, w brzmieniu zmienionym dyrektywą 98/80, należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku sprzedaży plansz do gry w bingo, podstawa opodatkowania podatkiem od wartości dodanej nie zawiera ustalonej z góry przepisami prawa części ceny tych plansz przeznaczonej na wypłatę wygranych dla graczy.

  Ze względu na to, że część ceny sprzedaży plansz wypłacana graczom w postaci wygranych jest z góry ustalona i wiążąca, nie można uznać jej za część składową świadczenia wzajemnego otrzymywanego przez organizatora gry za świadczoną przez niego usługę.

  (por. pkt 25, 28, 33; pkt 1 sentencji)

 2.  Artykuł 17 ust. 5 i art. 19 ust. 1 szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych, w brzmieniu zmienionym dyrektywą 98/80, należy interpretować w ten sposób, iż państwa członkowskie nie mogą określić, że do celów obliczania części podatku od wartości dodanej podlegającej odliczeniu ustalona z góry w przepisach prawa część ceny sprzedaży plansz do gry w bingo, która musi zostać przekazana graczom w postaci wygranych, stanowi część składową obrotu, który należy umieścić w mianowniku ułamka, o którym mowa w art. 19 ust. 1.

  W istocie po pierwsze państwo członkowskie nie może stosować do danych transakcji innej zasady ustalania podstawy opodatkowania niż ogólna zasada przewidziana w art. 11 część A ust. 1 lit. a) dyrektywy. Po drugie owa część nie może być wliczana do podstawy opodatkowania, a zatem nie może być uznana za część składową obrotu organizatora gry.

  (por. pkt 37–39; pkt 2 sentencji)


Sprawa C-377/11

International Bingo Technology SA

przeciwko

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

„Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 11 część A ust. 1 lit. a), art. 17 ust. 5 i art. 19 ust. 1 — Prowadzenie gier w bingo — Prawny obowiązek przekazania graczom części ceny sprzedaży plansz w postaci wygranych — Obliczanie podstawy opodatkowania”

Streszczenie wyroku

 1. Harmonizacja ustawodawstw podatkowych — Wspólny system podatku od wartości dodanej — Podstawa opodatkowania — Sprzedaż plansz do gry w bingo — Wyłączenie ustalonej wcześniej w ustawie części ceny sprzedaży przeznaczonej na wypłatę wygranych graczom

  (dyrektywa Rady 77/388, art. 11 część A ust. 1 lit. a))

 2. Harmonizacja ustawodawstw podatkowych — Wspólny system podatku od wartości dodanej — Odliczenie podatku naliczonego — Częściowe odliczenie — Naliczanie — Obrót, który należy umieścić w mianowniku ułamka — Ustalona wcześniej w ustawie część ceny sprzedaży plansz do gry w bingo, która musi zostać przekazana graczom w postaci wygranych — Wyłączenie

  (dyrektywa Rady 77/388, art. 11 część A ust. 1 lit. a), art. 17 ust. 5, art. 19 ust. 1)

 1.  Artykuł 11 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych, w brzmieniu zmienionym dyrektywą 98/80, należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku sprzedaży plansz do gry w bingo, podstawa opodatkowania podatkiem od wartości dodanej nie zawiera ustalonej z góry przepisami prawa części ceny tych plansz przeznaczonej na wypłatę wygranych dla graczy.

  Ze względu na to, że część ceny sprzedaży plansz wypłacana graczom w postaci wygranych jest z góry ustalona i wiążąca, nie można uznać jej za część składową świadczenia wzajemnego otrzymywanego przez organizatora gry za świadczoną przez niego usługę.

  (por. pkt 25, 28, 33; pkt 1 sentencji)

 2.  Artykuł 17 ust. 5 i art. 19 ust. 1 szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych, w brzmieniu zmienionym dyrektywą 98/80, należy interpretować w ten sposób, iż państwa członkowskie nie mogą określić, że do celów obliczania części podatku od wartości dodanej podlegającej odliczeniu ustalona z góry w przepisach prawa część ceny sprzedaży plansz do gry w bingo, która musi zostać przekazana graczom w postaci wygranych, stanowi część składową obrotu, który należy umieścić w mianowniku ułamka, o którym mowa w art. 19 ust. 1.

  W istocie po pierwsze państwo członkowskie nie może stosować do danych transakcji innej zasady ustalania podstawy opodatkowania niż ogólna zasada przewidziana w art. 11 część A ust. 1 lit. a) dyrektywy. Po drugie owa część nie może być wliczana do podstawy opodatkowania, a zatem nie może być uznana za część składową obrotu organizatora gry.

  (por. pkt 37–39; pkt 2 sentencji)