4.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/5


Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 22 marca 2012 r. — Maurice Emram przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Gucio Gucci Spa

(Sprawa C-354/11 P) (1)

(Odwołanie - Artykuł 119 regulaminu postępowania - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego G - Znaki towarowe)

2012/C 235/07

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maurice Emram (przedstawiciel: adwokat M. Benavï)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik), Guccio Gucci SpA (przedstawiciel: F. Jacobacci, avvocato)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 10 maja 2011 r. w sprawie T-187/10 Emram przeciwko OHIM, oddalającego skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 lutego 2010 r. (sprawa R 1281/2008-1), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu pomiędzy Guccio Gucci SpA i M. Emram — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego G — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Wypaczenie dowodów — Błędna ocena charakteru odróżniającego — Naruszenie zasady równego traktowania

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje odrzucone.

2)

M. Emram zostaje obciążony kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 282 z 24.9.2011.