25.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 260/22


Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2010 r. — Three-N-Products Private przeciwko OHIM — Shah (AYUURI NATURAL)

(Sprawa T-313/10)

()

2010/C 260/30

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Indie) (przedstawiciel: adwokat C. Jäger)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą byli również: S. Shah, A. Shah, M. Shah — A Partnership t/a FUDCO (Wembley, Zjednoczone Królestwo)

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie R 1005/2009-4;

nakazanie pozwanemu potwierdzenia decyzji Wydziału Sprzeciwów Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 2 lipca 2009 r. i oddalenia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nr 5 805 387 w całości;

obciążenie pozwanego kosztami postępowania;

obciążenie drugiej strony postępowania przed Izbą Odwoławczą, w razie gdyby została interwenientem w niniejszej sprawie, kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą przed Izbą Odwoławczą i Wydziałem Sprzeciwów.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Znak słowny „AYUURI NATURAL” dla towarów należących do klas 3 i 5.

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: Strona skarżąca.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 2 996 098 znaku graficznego „Ayur” dla, między innymi, towarów należących do klas 3 i 5; zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 5 429 469 znaku słownego „AYUR” dla, między innymi, towarów należących do klas 3 i 5.

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu i oddalenie zgłoszenia w całości.

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania, stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów i oddalenie sprzeciwu.

Podniesione zarzuty: Strona skarżąca podnosi dwa zarzuty w uzasadnieniu skargi.

Na podstawie pierwszego zarzutu strona skarżąca twierdzi, że zaskarżona decyzja narusza art. 7 i 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie uznała, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i że wcześniejsze znaki towarowe mają sugestywną konotację w stosunku do towarów, do których się odnoszą, co ogranicza odróżniający charakter wcześniejszych znaków towarowych.

W drodze drugiego zarzutu strona skarżąca utrzymuje, że zaskarżona decyzja narusza art. 65 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009, ponieważ Izba Odwoławcza przekroczyła swoje uprawnienia poprzez wydanie zaskarżonej decyzji, ponieważ decyzja ta jest pozbawiona obiektywizmu i podstaw prawnych.