25.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 260/21


Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2010 r. — ELE.SI.A przeciwko Komisji

(Sprawa T-312/10)

()

2010/C 260/29

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio, Włochy) (przedstawiciele: S. Bariatti, P. Tomassi i P. Caprile, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że spółka ELESIA prawidłowo wywiązała się swoich zobowiązań umownych,

stwierdzenie, że Komisja naruszyła zobowiązania umowne nie wypłacając należnego wynagrodzenia za świadczenia spółki ELESIA i żądając zwrotu kwot już wypłaconych.

zasądzenie od Komisji kwoty 83 627,68 EUR, bez odsetek, tytułem kosztów poniesionych przez spółkę ELESIA w ramach projektu, które nie zostały dotychczas pokryte przez Komisję,

w konsekwencji uchylenie, cofnięcie — w tym wystawionych not kredytowych — a w każdym razie stwierdzenie nieważności not debetowych, na podstawie których Komisja żądała zwrotu kwot wypłaconych spółce ELEGIA oraz wypłaty odszkodowania,

w każdym razie obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Konsorcjum, którego skarżąca spółka jest koordynatorem podpisało ze stroną pozwaną umowę na realizację projektu „I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road safety”, finansowanego ze środków budżetowych w ramach „szóstego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego”.

Zważywszy na poważne nieprawidłowości w toku opracowywania projektu Komisja Europejska postanowiła rozwiązać umowę.

Skarżąca uważa, po pierwsze, że postępowanie Komisji jest całkowicie sprzeczne z istotnymi postanowieniami umowy i zasadami prawa, a mianowicie z zasadą równości, proporcjonalności i dobrej administracji, a po drugie, że podczas gdy wszystkie zobowiązania umowne były prawidłowo realizowane przez prawie cały okres 36 miesięcy ustalony w umowie, Komisja nie zamierza uznać jakiegokolwiek zobowiązania, opierając się m.in. na audycie, który wydaje się nieprawidłowy pod wieloma względami, i to pomimo okoliczności, że skarżąca podjęła pełną współpracę w dobrej wierze przez cały okres trwania stosunków umownych, a nawet poza tym okresem.

Na poparcie swojego wniosku, skarżąca twierdzi, że prawidłowo i w sposób ciągły wypełniała swe zobowiązania umowne, podczas gdy Komisja naruszyła art. II.1.11, II.16.1, II.16.2 i II 29 ogólnych warunków umowy oraz prawo do obrony i przepisy rozporządzenia nr 2185/961 (1).


(1)  Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z dnia 15.11.1996, s. 2)