27.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 80/43


Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 25 listopada 2009 r. w sprawie F-11/09, Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 3 lutego 2010 r. przez Luigiego Marcuccio

(Sprawa T-44/10 P)

2010/C 80/69

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

w każdym razie: uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia;

stwierdzenie, że skarga wniesiona w pierwszej instancji, w związku z którą zostało wydane zaskarżone postanowienie była całkowicie dopuszczalna;

tytułem żądania głównego: uwzględnienie w całości żądań skargi wniesionej w pierwszej instancji;

nakazanie drugiej stronie postępowania zapłaty na rzecz wnoszącego odwołanie wszystkich kosztów poniesionych przez niego na wszystkich dotychczasowych etapach postępowania;

tytułem żądania pomocniczego: odesłanie sprawy do Sądu do spraw Służby Publicznej w celu wydania przezeń ponownego rozstrzygnięcia w zmienionym składzie osobowym

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsze odwołanie dotyczy postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej (SSP) z dnia 25 listopada 2009 r. Postanowieniem tym odrzucono jako częściowo oczywiście niedopuszczalną i częściowo oczywiście bezzasadną skargę dotycząca odmówienia przez drugą stronę postępowania przejęcia w 100 % kosztów medycznych wnoszącego odwołanie.

Celem uzasadnienia swoich żądań wnoszący odwołanie podnosi dokonanie błędnej wykładni i błędne zastosowanie pojęcia uzasadnienia decyzji przyjętej przez instytucje Unii Europejskiej, koncepcji integralności uzasadnienia decyzji a także zasad prawnych dotyczących przedstawiania i oceny dowodów.

Wnoszący odwołanie podnosi również dokonanie błędnej wykładni i błędne zastosowanie pojęcia aktu zaskarżalnego oraz decyzji mającej charakter czysto potwierdzający w stosunku do wcześniejszej decyzji.