Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 28 czerwca 2012 r. – Constellation Brands przeciwko OHIM (COOK’S)

(sprawa T-314/10)

Wspólnotowy znak towarowy – Słowny wspólnotowy znak towarowy COOK’S – Brak wniosku o przedłużenie rejestracji znaku towarowego – Wykreślenie znaku towarowego po wygaśnięciu prawa z rejestracji – Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego – Artykuł 81 rozporządzenia (WE) nr 207/2009

1.                     Wspólnotowy znak towarowy – Procedura – Przywrócenie stanu poprzedniego – Przesłanki – Należyta staranność wymagana przez okoliczności – Delegowania zadań administracyjnych związanych z przedłużeniem rejestracji znaku towarowego (rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 81 ust. 1) (por. pkt 17, 18)

2.                     Wspólnotowy znak towarowy – Procedura – Przywrócenie stanu poprzedniego – Przesłanki – Należyta staranność wymagana przez okoliczności – Zdarzenia o charakterze wyjątkowym i w rezultacie niemożliwe do przewidzenia – Błąd ludzki przy wprowadzaniu danych – Wykluczenie (rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 81 ust. 1) (por. pkt 19, 28, 29)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 kwietnia 2010 r. (sprawa R 1048/2009-1) w zakresie, w jakim oddalono w niej wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Constellation Brands, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.